OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
k provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou
 
 

T e c h n i k : 

Jmenovaný absolvoval výcvikový kurz a přezkoušení, při kterém prokázal odborné znalosti ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. v platném znění a je osobou splňující podmínky znalostí a praktických dovedností ke kontrolám systémů zásobování požární vodou v rozsahu:

Kategorie 1:   ČSN 75 2411, Zdroje požární vody;
Kategorie 2:   ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou;
Kategorie 3:   ČSN EN 671 -1, Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy
                         Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí;

Kategorie 4:   ČSN EN 671 -2, Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy
                         Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí;

Kategorie 5:   ČSN EN 671 -3, Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy
                         Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí
                         a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí.

Jmenovaný je povinen při kontrolách postupovat v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací kontrolovaných zařízení.

Osvědčení vydáno dne:   01. 01. 1970
Platnost osvědčení do:    01. 01. 1975

 

C e r t i f i k á t   v y s t a v i l a :                                                                                                                     Š k o l i t e l :

PYROSERVIS a.s.

IČO: 00570061

Kolčavka 69/5

190 00  Praha 9

 
 

Ing. Vasil Silvestr Pekar, PhD.

Školící a metodické středisko PYROSERVIS a.s.