OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
k provádění údržby a oprav hasicích přístrojů
 
 

T e c h n i k : 

Jmenovaný absolvoval výcvikový kurz a přezkoušení, při kterém prokázal odborné znalosti ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. v platném znění a je osobou splňující podmínky znalostí a praktických dovedností k údržbě a opravám hasicích přístrojů v rozsahu dle ČSN ISO 11602-2 Požární ochrana – Přenosné a pojízdné hasicí přístroje – Část 2: Prohlídka a údržba pro následující kategorie:

Kategorie 1:   hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna;
Kategorie 2:   hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo halon;
Kategorie 3:   hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda,
                         voda s přísadami nebo pěna;
Kategorie 4:   hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek;
Kategorie 5:   hasicí přístroje CO₂.

Jmenovaný je povinen při kontrolách postupovat v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců hasicích přístrojů.

V rámci školení byla jmenovanému poskytnuta platná průvodní dokumentace výrobců značek FLN Neuruppin, Minimax a EMME.

Osvědčení vydáno dne:   01. 01. 1970
Platnost osvědčení do:    01. 01. 1973

 

C e r t i f i k á t   v y s t a v i l a :                                                                                                                     Š k o l i t e l :

PYROSERVIS a.s.

IČO: 00570061

Kolčavka 69/5

190 00  Praha 9

 
 

Ing. Vasil Silvestr Pekar, PhD.

Školící a metodické středisko PYROSERVIS a.s.