Výběr hasicích přístrojů

Jaký hasicí přístroj potřebuji?

Při výběru hasicích přístrojů byste vždy měli vycházet z požárně bezpečnostního řešení dané stavby. V této dokumentaci naleznete požadovaný počet, rozmístění, druh a hasební účinnost.

V našem e-shopu vždy uvádíme druh i hasební schopnost přístroje a lze tak snadno najít požadovaný hasicí přístroj.

Pokud daný objekt nemá zpracované požárně bezpečnostní řešení, můžete se řídit našimi doporučeními v níže uvedených případech.

Pakliže se nacházíte v objektu, ke kterému není zpracované PBŘ, vychází se z paragrafu 2, odstavce 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra. V takovém případě je potřeba mít na každých započatých 200 m2 alespoň jeden přenosný hasicí přístroj s hasební účinností 13A pro požáry látek v tuhém stavu nebo případně 70B v případě, že se v objektu vyskytují hořlavé kapaliny či látky do kapalného stavu přecházející.

Nelze-li umístit hasicí přístroj tak, aby byl dostupný pro celou posuzovanou plochu (vzájemně nepropojené místnosti), musí být v každém takovémto odděleném prostoru nejméně jeden přenosný hasicí přístroj.

V praxi se tento požadavek řeší použitím 6kg práškových hasicích přístrojů, které lze efektivně použít na třídy požáru A i B. Doporučujeme hasicí přístroje s hasební schopností alespoň 34A, které vám zaručí, že vznikající požár skutečně uhasíte i bez znalosti správného postupu hašení. Z naší nabídky se jedná o hasicí přístroj M6 Expo a nebo účinější Liguria 6.

Chcete-li se vyhnout znečištění prostředí vlivem použití práškového hasicího přístroje, máme v nabídce skvělou alternativu v podobě pěnových hasicích přístrojů S6 Super s bezkonkurenční hasební schopností. Ty lze navíc použít i na hašení jedlých tuků a olejů.

Pro nové domy zkolaudované od roku 2008 platí požadavek vyplývající z vyhlášky 23/2008 Sb. Ministerstva vnitra na alespoň jeden hasicí přístroj s hasební účinností minimálně 34A. Na splnění těchto požadavků je z naší nabídky vhodný práškový hasicí přístroj M6 Expo nebo jeho efektivnější varianta Liguria 6.

V případě, že používáte v kuchyni olej či jiné tuky ke smažení nebo fritování, důrazně doporučujeme pořídit si z naší nabídky pěnový hasicí přístroj S6 Super, který se vyznačuje špičkovou hasební schopností nejen na požáry pevných a kapalných látek, ale skvěle si poradí také s nebezpečnými požáry jedlých tuků a olejů.

Oleje a tuky prudce reagují s běžnými hasivy, jejich hašení je neefektivní a může vést k popáleninám. I přesto, že se jedná o pěnový hasicí přístroj, lze ho bez obav použít i na zařízení pod proudem. Na rozdíl od práškových hasicích přístrojů Vám však jeho použití nezapráší celý dům.

Pro úplnost je třeba dodat, že přesný počet a požadované parametry hasicích přístrojů, které byste měli mít, jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení stavby, které je povinností při každé nové kolaudaci rodinného domu.

Pro domácnost Vám bude stačit malý hasicí přístroj Emme 2A. Jedná se o 2kg práškový hasicí přístroj, který má i přes svojí malou velikost vysokou hasební schopnost.

V případě, že v kuchyni často fritujete či smažíte na oleji, důrazně doporučujeme pořízení dvoulitrového pěnového hasicího přístroje Dolomiti 2, jež kromě běžných požárů pevných i kapalných látek zvládne hravě i požáry jedlých tuků a olejů. Naše pěnové hasicí přístroje stejně jako u práškových lze navíc bez obav použít i na zařízení pod napětím až 1000V.

Hašení těchto požárů běžnými hasivy je neefektivní a extrémně nebezpečné. Obrovskou výhodou pěnového hasicího přístroje je také to, že je pěna aplikována pouze do místa požáru, zatímco práškový hasicí přístroj Vám zapráší celý byt.

Pro případ, že chcete mít opravdu jistotu, že zvládnete požár i v pokročilejší fázi, pořiďte si jednu z větších variant: 6kg práškový hasicí přístroj Liguria 6 nebo 6l pěnový S6 Super.

Někteří prodejci nabízejí také hasicí spreje, které však mají téměř nulovou hasební schopnost a jejich použití bývá zpravidla neefektivní, proto doporučujeme raději investovat do skutečného hasicího přístroje.

Do osobního automobilu Vám postačí malý 2kg práškový hasicí přístroj Emme 2A. Oproti obdobným hasicím přístrojům konkurence má tento výrazně vyšší hasicí schopnost, která představuje jistotu, že požár stihnete uhasit i bez zvláštního výcviku. Jezdíte-li svým autem do zahraničí, mějte na paměti, že ve většině států EU je hasicí přístroj povinnou výbavou.

Někteří prodejci nabízejí také hasicí spreje, které však mají téměř nulovou hasební schopnost a jejich použití bývá zpravidla neefektivní, proto doporučujeme raději investovat do skutečného hasicího přístroje.

Na chodby doporučujeme práškové hasicí přístroje M6 Expo nebo účinnější Liguria 6. Do strojovny výtahů se dává CO₂ hasicí přístroj z důvodů šetrnosti k elektrickému zařízení. Z naší nabídky Vám skvěle poslouží hasicí přístroj Toscana 5.

Přesný počet a rozmístění hasicích přístrojů určuje požárně bezpečnostní řešení nebo zpráva požární ochrany daného objektu.

U garáží se často předepisuje požadavek na minimální hasební účinnost na požáry hořlavých kapalin 183B. Tomuto požadavku skvěle vyhovují naše klasické přáškové hasicí přístroje M6 Expo a Liguria 6, které mají dokonce 233B a jsou tak výrazně účinnější, než většina konkurenčních hasicích přístrojů. Vedle těchto hasicích přístrojů nabízíme také pěnový hasicí přístroj S6 Super, který je na rozdíl od práškových šetrný k okolnímu prostředí.

U garáží a zejména hromadných garáží je třeba při výběru a umístění hasicího přístroje vycházet z požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení.

Druhy hasicích přístrojů a jejich použití.

Nejpoužívanější typ hasiva jsou tzv. ABC prášky. Práškové hasicí přístroje s tímto hasivem se vyznačující svou univerzálností na všechny běžné typy požárů A, B i C, velmi vysokou hasební schopností, nízkou pořizovací cenou i levnou údržbou. Nevýhodou těchto hasicích přístrojů je velké znečištění okolí prachem, v případě použití.

Hlavní oblasti použití: obchody, sklady, garáže, těžký a chemický průmysl, zemědělství, otevřené venkovní prostory, vozidla, podzemní garáže, krytá parkoviště, obytné domy.

Vedle prášků ABC nabízíme také speciální práškové hasicí přístroje určené na požáry hořlavých kovů, značené písmenem „D“.

Používají se pro hašení požárů třídy A pevných žhnoucích látek. Jsou bezpečné pro člověka, zvířata i životní prostředí a jsou velmi šetrné k okolnímu prostředí požáru. Tyto hasicí přístroje jsou však velmi neefektivní, jejich údržba je drahá a nesmějí být většinou vystavovány mrazu. Většina vodních hasicích přístrojů navíc neumožňuje hašení zařízení pod napětím.

V praxi se nahrazují práškovými a pěnovými hasicími přístroji, jež mají podstatně větší hasební účinnost.

Určitou výjimku tvoří vodní hasicí přístroje se speciální tryskou, která umožňuje produkci vodní mlhy, jež zvyšuje efektivitu hašení a je také velmi důležitá při hašení požárů hoblin a dřevěného prachu v dřevozpracujícím průmyslu.

Hlavní oblasti použití: dřevozpracující průmysl, sklady na papír a lepenku, sklady na textil, archivy, kancelářské budovy, školy.

Ideální pro hašení požárů třídy A a B při minimálním znehodnocení a znečištění okolního prostředí. Používají se všude tam, kde je nutno hasit požáry pevných nebo kapalných látek organické povahy nebo hořlavé kapaliny. Moderní pěnové hasicí přístroje v naší nabídce mají navíc velmi vysokou hasební účinnost a lze je použít také na hašení požárů jedlých tuků a olejů či zařízení pod napětím až 1000V.

Nevýhodou pěnových hasicích přístrojů je vyšší pořizovací cena a údržba. Hasivo těchto zařízení by se mělo pravidelně obměňovat a pokud se nejedná o nemrznoucí směs, nesmí být vystaveno mrazu.

Hlavní oblasti použití: administrativní a průmyslové objekty, kanceláře a dílny, prodejní prostory, veřejné prostory, letiště, téměř celý soukromý sektor.

Sněhové hasicí přístroje s náplní oxidu uhličitého jsou vhodné pro hašení požárů třídy B, tj. hořlavých kapalin. Hašení je založeno na dusícím efektu. Oxid uhličitý hasí bez zanechání zbytků hasiva a není elektricky vodivý. Výhodou těchto hasicích přístrojů je čistota hašení, levná údržba a dvojnásobná životnost, oproti ostatním druhům hasicích přístrojů. Naopak nevýhody spočívají v omezení pouze na požáry hořlavých kapalin, velmi nízké hasební schopnosti a také vysoké pořizovací ceně.

Hlavní oblasti použití: sklady hořlavých kapalin, elektrická a elektronická zařízení, čisté prostory a laboratoře, chemický průmysl, oblasti se zvláštními hygienickými požadavky a citlivé prostory a zařízení.

Jde o pěnové či vodní hasicí přístroje určené pro hašení požárů třídy F jedlých tuků a olejů jako například fritéz apod., ale bez problémů také pro hašení požárů ostatních hořlavých kapalin a pevných látek. Tyto hasicí přístroje poznáte podle piktogramu „F“ na typovém štítku.

Hlavní oblasti použití: velkokapacitní kuchyně, restaurace, jídelny, hotelová gastronomie, provozy rychlého občerstvení, domácnosti.

Jedná se o práškové hasicí přístroje vyvinuté pro hašení požárů třídy D hořlavých kovů a jejich slitin. Tyto požáry nelze hasit klasickým způsobem. Prášek se nanáší na hořící kov speciální proudnicí téměř bez tlaku v silné vrstvě a tvoří hustou viskózní struskovou taveninu, která brání přístupu kyslíku k hořící látce.

Hlavní oblasti použití: alkalické kovy, kovy alkalických zemin, lehké slitiny, uran, zirkon, metal-organické sloučeniny a všechny provozy a výrobní prostory, kde se tyto látky používají nebo vyskytují.

Třídy požárů a hasicí schopnosti

Jedná se o hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Hasební schopnost pro tuto třídu požáru je udávána číslovkou před písmenem A. Tato číslovka představuje délku dřevěné hranice, jež je schopen hasicí přístroj uhasit. 34A je hasební schopnost přístroje, který uhasí dřevěnou hranici dlouhou 3,4 m, širokou 0,5 m a vysokou 0,56 m.

Jedná se o hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a plynové s čistým hasivem.

Hasební schopnost pro tuto třídu požáru je udávána číslovkou před písmenem B. Tato číslovka představuje množství hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti, jež je schopen hasicí přístroj uhasit. 233B je hasební schopnost přístroje, který uhasí 233 l hořlavé kapaliny.

Jedná se o hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a plynové s čistým hasivem.

Hasební schopnost se značí pouze písmenem C a vyjadřuje, že daný hasicí přístroj má schopnost hasit tyto požáry.

Jedná se o hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených

Hasební schopnost se značí pouze písmenem D a vyjadřuje, že daný hasicí přístroj má schopnost hasit tyto požáry.

Jedná se o požáry jedlých tuků a olejů ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

Hasební schopnost pro tuto třídu požáru je udávána číslovkou před písmenem F. Tato číslovka představuje množství slunečnicového oleje, jež je schopen hasicí přístroj uhasit. 75F je hasební schopnost přístroje, který uhasí 75 l slunečnicového oleje.