Koordinátor BOZP na staveništi

Zákonná povinnost koordinace BOZP na staveništi​

Do portfolia našich služeb patří i zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Pro zadavatele stavby je tato povinnost stanovená v zákoně o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to obecně tehdy:

 • je-li celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více jak 20 fyzických osob současně pracujících po dobu delší než 1 den
 • bude-li realizace stavby trvat více jak 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osob

Dále je vyžadována činnost koordinátora na přípravné fázi v následujících případech:

 • při výkopových pracích o hloubce větší než 5 m
 • při práci s chemickými látkami vysoce toxického charakteru
 • při práci se zdroji ionizujících zařízení
 • při práci nad vodou či při práci v její těsné blízkosti
 • při práci ve výšce nad 10 m
 • při práci v ochranném pásmu energetického vedení
 • při studnařských pracích, stavbě tunelů
 • při potápěčských pracích
 • při práci se zvýšeným tlakem vzduchu
 • při práci s výbušninami
 • při montáži těžkých konstrukčně stavebních dílů

A činnost koordinátora při fázi realizace, pokud bude na staveništi působit 2 a více zhotovitelů.

Přípravná fáze koordinace BOZP​

Jde především o zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi. Obsahem tohoto plánu musí být následující údaje:

 • popis a charakteristika stavby
 • seznam dodavatelů prací
 • stanovení povinností a odpovědnosti účastníků stavby
 • systém zajištění staveniště proti nepovolaným osobám
 • způsob evidence osob, které současně pracují na staveništi
 • specifikace a druhy prováděných stavebních prací na staveništi
 • seznam vyskytujících se rizik na staveništi
 • systém a způsoby zajištění BOZP na staveništi a při provádění prací
 • povinnosti osob na staveništi při vzniku mimořádné události
 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby
 • seznam legislativy vztahující se k prováděným pracím a staveništi

Realizační fáze

Tato fáze spočívá v zajištění koordinace bezpečnosti práce s jednotlivými zhotoviteli, plánování prací z hlediska jejich vzájemné bezpečnosti, kontrole dodržování bezpečnostního plánu a předpisů, zaznamenávání nedostatků, navrhování opatření a celou řadou dalších povinností.