Výkon odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany

Dokumentace

Zpracování kompletní dokumentace požární ochrany pro daný objekt.

Školení

Proškolíme Vaše vedoucí pracovníky, zaměstnance i preventisty v oblasti požární ochrany.

Požární prohlídky

Budeme provádět preventivní požární prohlídky a dohlížet na plnění legislativních povinností.

Zpracování dokumentace požární ochrany​

Zpracujeme pro Váš objekt dokumentaci požární ochrany se všemi souvisejícími dokumenty. Dokumentaci za Vás budeme průběžně aktualizovat.

Součástí dokumentace požární ochrany jsou následující části:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • řád ohlašovny požárů
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • požární kniha

Školení požární ochrany

Provedeme přímo u Vás školení vašich zaměstnanců v oblasti požární ochrany.

 • školení zaměstnanců
 • školení vedoucích pracovníků
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • odborná příprava preventistů v PO

Školení zaměstnanců

Toto školení se provádí při nástupu do zaměstnání a při změně pracoviště, má-li tato změna vliv na skutečnosti týkající se požární ochrany. Každé 2 roky se musí být školení opakováno. V praxi školení nových pracovníků provádí zpravidla vedoucí zaměstnanec  nebo preventista.

Školení zaměstnanců probíhá v rozsahu uvedeném ve vyhlášce o požární prevenci. Jedná se zejména o seznámení pracovníka:

 • se základními předpisy a povinnostmi v oblasti požární ochrany,
 • s požárním nebezpečím na pracovišti,
 • s požárním řádem,
 • s poplachovými směrnicemi,
 • s použitím hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních řešení.

Školení vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou školeni v rozsahu školení zaměstnanců na všech podřízených pozicích.

Provádí se při nástupu do funkce a opakuje se každé 3 roky.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Provádí se před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. V případě opakování těchto činností se musí provádět znovu každý rok.

Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části se pracovník seznamuje s požárním nebezpečím provozované činnosti, vyhlášením poplachu, přivoláním jednotky požární ochrany a součinnosti při zdolávání požáru.

Praktická část je zaměřena na seznámení s rozmístěním a použitím hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, evakuaci osob, zvířat a materiálu.

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Příprava preventistů má stejný rozsah jako příprava požárních hlídek, avšak zahrnuje všechna pracoviště s požární hlídkou. Dále je rozšířena o seznámení se způsobem a lhůtami provádění požárních hlídek a vedení požární knihy.

Preventivní požární prohlídky

v rámci výkonu odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany provádíme také preventivní požární prohlídky. Ty se dle zákona provádějí pravidelně každých 12 měsíců případně každých 6 měsíců u objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a každé 3 měsíce u objektů s vysokým požárním nebezpečím.

Povinnost provádět preventivní požární prohlídky se týká všech právnických osob a podnikajících fyzických osob, které svoji činnost provozují v objektech či zařízeních se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, nebo v případech, kdy se v objektu či zařízení vyskytuje veřejnost nebo nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli.

Při této prohlídce se zjišťuje platnost revizí hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, dokumentace požární ochrany, školení zaměstnanců v požární ochraně, dodržování podmínek požární bezpečnosti, značení únikových cest a jejich průchodnost a další.