Požární ucpávky a protipožární ochrana konstrukcí

Požární ucpávky

Provádíme montáž požárních ucpávek ve stavbách dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Dále poskytujeme pravidelné kontroly požárních ucpávek a audity celistvosti požárních úseků.

Pasivní systémy zamezující šíření požáru napříč budovou jsou jednou z nejdůležitějších oblastí požární ochrany. Hlavní součástí pasivního zabezpečení tvoří požární ucpávky na hranicích požárních úseků. Požární ucpávky zabraňují rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi (kabeláž, potrubí apod.).

Požární ucpávky se netýkají pouze novostaveb, ale i staveb v užívání kdykoliv, je-li v požárních úsecích proveden zásah. Bez utěsnění nových prostupů nemůže požární úsek plnit svojí funkci při bránění šíření požáru.

Vedle požárních ucpávek dodáváme a montujeme také protipožární uzávěry, včetně souvisejících stavebních prací.

Ošetření konstrukcí staveb proti požárům

Dle požadavků požárně bezpečnostních řešení ošetřujeme konstrukce staveb a technologie. Aplikujeme protipožární nátěry, nástřiky, omítky a obklady.

Kontakt

Pro cenovou nabídku se obracejte přímo na email: m.pekar@pozarni-ucpavky.cz nebo telefon:  608 823 368

Přehled realizací

Úplný seznam realizací je k vidění zde.

Naše systémy

Používáme certifikované systémy a materiály předních výrobců na Českém trhu. Aplikaci provádíme v souladu s průvodní dokumentací s důrazem na funkčnost systému.

logo-dunamenti
logo-promat
logo-intumex
logo-hilti

Používané technologie

schéma měkké požární ucpávky

Měkká požární ucpávka

Řešení tohoto utěsnění je obdobné jako u řešení těsnění elektrických kabelů a lávek. Liší se pouze v přesazích nátěrů protipožární barvy na prostupujících konstrukcích a nutností doplnit systém utěsnění plastových trubek o protipožární manžety, laminát nebo zpěňující tmel.

schéma požární ucpávky s wrapem

Protipožární utěsnění prostupu plastového potrubí – zabudované pásky – wrepy

Stejně jako u ošetření protipožární manžetou brání toto systémové řešení šíření požáru způsobem tlakového přerušení potrubí a vyplněním vzniklého otvoru zpěněným grafitem jako zátkou. Rozdíl mezi oběma řešeními je pouze v použitém materiálu, kterým je samostatný protipožární laminát, a ve způsobu aplikace.

schéma tvrdé požární ucpávky

Tvrdá požární ucpávka

Široké spektrum použití nabízí také možnost utěsnění na bázi tvrdé minerální vaty a protipožární malty. Protipožární malta po nanesení utvoří celistvou přepážku s velmi vysokou pevností. Je odolná proti vodě, tlaku, chemickým látkám různého druhu a radioaktivitě. Ucpávka je plynotěsná. Slouží k utěsnění jak kabelů a kabelových lávek, tak prostupů klimatizace, kovových a plastových trubek (v kombinaci s dalšími systémy).

schéma požární ucpávky s manžetou

Přerušení plastového potrubí protipožární manžetou

Velkým nebezpečím pro stavby jsou vodovody a kanalizace. Nejpoužívanějšími materiály pro tyto rozvody jsou plastické hmoty. Ty velmi špatně odolávají teplotám při hoření, většinou jsou hořlavé a tedy šířící požár. Po jejich odhoření vznikají otvory s optimálními parametry pro průnik ohně požární konstrukcí stěny, především stropu, kdy dochází ke komínovému efektu. Jednoduchým a přesto velmi účinným opatřením je aplikace protipožární manžety, která v krátké době po vzniku požáru napění pod tlakem a tak plastovou trubku doslova přestřihne. Otvor přitom vyplní zpěněným grafitem. Uzavřený prostup má požární odolnost až 180 min.

schéma protipožárního nátěru kabeláže

Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků

Příslušná vrstva zpěňujícího nátěru nanesená na jednotlivé kabely nebo kabelové svazky zabraňuje šíření požáru po těchto instalacích. Uplatní se především u ošetření kabelových tras, ochraně kabeláže v chráněných únikových cestách, v kabelových kanálech a podobně. Nátěr je neutrální vůči kabelové izolaci a má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Je možné jej aplikovat jak vysokotlakým stříkáním, tak ručně štětcem nebo válečkem.

schéma utěsnění kabeláže

Utěsnění kabelových prostupů protipožárními sáčky

Protipožárními zpěňujícími sáčky je možné vytvořit definitivní i provizorní požární ucpávku využitelnou především v průběhu investičních a stavebních prací. Je velmi vhodná pro použití v objektech, kde je nutnost částečného doplňování a výměny instalací (telekomunikace, počítačové sítě, elektrárny). Ucpávku lze velmi dobře rozebrat a znovu uvést do původního stavu. Protipožární sáčky je možné použít i v místech vystavených radioaktivnímu záření.

schéma utěsnění požární ucpávky tmelem

Těsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem

Protipožární zpěňující tmel se používá v kombinaci s minerální vatou. Prostup se v prvním kroku vyplní vatou jako ztraceným bedněním a poté se utěsní zpěňujícím tmelem. Účinkem tepla tmel několikanásobně zvětší svůj objem a vytvoří pevnou vrstvu, která zabrání šíření ohně na druhou stranu požárně dělící konstrukce. Systém je vhodný na utěsnění malých prostupů instalací a těsnění stavebních spár.

schéma utěsnění spar ve zdech

Protipožární utěsnění dilatačních spár

Vložením speciální pásky, složené z jedné nebo dvou vrstev průmyslového molitanu a dvou až tří vrstev protipožárního laminátu, se utěsní spáry mezi stěnou a stropem, ve stropě nebo ve stěně. Systém je velmi flexibilní a umožňuje vzájemný pohyb těsněných konstrukcí se zachováním jejich celistvosti.

schéma utěsnění požární ucpávky tmelem s obsahem grafitu

Utěsnění prostupu za použití zpěnitelného protipožárního tmelu s obsahem grafitu

Ucpávka se skládá z minerální vaty a speciálního tmelu, který při požáru několikrát zvětší svůj objem. K tomu vytvoří na prostupující instalace takový tlak, který rozdrtí i silnostěnnou plastovou trubku, vyplní prostory mezi kabely a uzavře plamenům cestu do dalších prostor. Toto provedení ucpávky je vhodné k utěsnění jednotlivých kabelů a kabelových svazků, plastových trubek do průměru 50 mm, plastových elektro průchodek (tzv. husích krků) a stavebních spár.

schéma utěsnění požární ucpávky pěnou

Protipožární utěsnění stavebních spár a prostupů elektrických kabelů, kabelových svazků a kovových trubek pomocí protipožární PU pěny

Systém je vhodný k utěsnění méně přístupných prostupů stropu a stěn v případě nutnosti rychlé a doplňkové aplikace. Protipožární PU pěna při reakci s vodou expanduje až 30 krát a vyplní neprodyšně prostup a prostor mezi instalacemi. Po zatvrdnutí se přebytečná pěna ořízne zároveň s konstrukcí.

schéma utěsnění elektrických kabelů

Utěsnění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek

Měkkou protipožární ucpávkou se vytvoří utěsnění prostupu v požárně dělící konstrukci stropu nebo stěny. Je tvořena tvrdou minerální vatou a následným nanesením příslušné vrstvy zpěňujícího protipožárního tmelu a barvy. Aplikace systému nevyžaduje strojní vybavení, proto je tento způsob jedním ze základních systémů při zhotovování utěsnění velkého počtu prostupů malých i velkých rozměrů, s různými druhy prostupujících instalací. Povrch ucpávky je velmi pružný a umožňuje snadné doplňovaní nových kabelů nebo opravu ucpávky při jejím narušení.

schéma ošetření oceli proti požáru

Protipožární ochrana ocelové konstrukce nástřikem z materiálu na bázi minerální vaty

Nosnost každé zabudované ocelové konstrukce určuje, do jaké míry je možné tuto konstrukci ještě zatížit nad stanovenou nosnost. V případech, kdy není možné použít protipožární desky pro jejich vysokou hmotnost, doporučujeme použít bezazbestový protipožární nástřik. Také na povrchu velmi složitých ocelových konstrukcí je možné vytvořit rovnoměrný a dobře přilnavý nástřik, který zabezpečí 30 až 240 minutovou požární odolnost.

schéma ošetření oceli proti požáru nátěrem

Protipožární ochrana ocelové konstrukce protipožární barvou

Od teploty +500 °C klesá nosnost ocelových prvků. Nosníky ztrácejí svou pevnost, stavba se může poškodit nebo dokonce zřítit. Naše nátěrové barvy při teplotě 180 – 200° C napění a tato pěna zabrání kritickému přehřátí oceli. Tímto způsobem je možné dosáhnout až 90 minutovou požární odolnost se zachováním celistvosti a nosnosti konstrukce.

schéma ošetření dřeva proti požáru

Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí

Dřevěná konstrukce je obecně velmi dobře napadnutelná ohněm a také jej velmi dobře šíří. Protipožární nátěr aplikovaný na dřevěné konstrukce, například krovy, obložení, podlahy apod., tomuto jevu zabrání. Z lehce hořlavé konstrukce se rázem stává konstrukce se sice omezenou, ale poměrně velkou požární odolností. Nátěr je velmi lehce ručně nebo strojně aplikovaný a je schopen zabránit velkým hmotným škodám.