Revize a servis

Hasicí přístroje

Provádíme revize i tlakové zkoušky hasicích přístrojů všech typů a výrobců. Provozujeme vlastní certifikovanou dílnu. Poskytujeme zápůjční hasicí přístroje.

zjistit více

Hydrantové systémy

Revidujeme hydrantové systémy i venkovní hydranty, požární žebříky, požární potrubí, požární čerpadla a nádrže. Provádíme tlakové zkoušky hadic, požárních žebříků a požárního potrubí.

zjistit více

Požární ucpávky

Kontrolujeme požární ucpávky a celistvost požárně dělících konstrukcí po celé délce hranic požárních úseků, včetně návaznosti na PBŘ.

zjistit více

Protipožární dveře

Kontrolujeme požární a kouřotěsné dveře včetně funkčního vybavení, požární okna, požární poklopy a větrací mřížky. Opravujeme i drobné závady.

zjistit více

Požární a kouřové klapky

Kontrolujeme požární i kouřové klapky, požární ventily a požární stěnové uzávěry. Zajistíme Vám také revize vybraných typů zařízení pro odvod tepla a kouře.

zjistit více

Nouzové osvětlení

Provádíme funkční zkoušky nouzového osvětlení.

zjistit více

Seznam dalších zařízení a služeb, které provádíme, najdete zde.

Věděli jste, že požární hadice musí každých 5 let projít tlakovou zkouškou?

My to umíme! Stálotvaré hadice typu D25 a D19 Vám dokonce natlakujeme i namístě.

Platná legislativa

Základním dokumentem upravujícím revizní činnost v oblasti požární ochrany je vyhláška č. 246/2001 Sb., (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů. V této vyhlášce jsou například stanoveny obecné četnosti kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů i požárně bezpečnostních zařízení. Vyhláška dále určuje požadavky na výstupní doklady o kontrolách, či způsob a podmínky provádění revizí, údržby a jejich vyřazování.

Další požadavky na revizní a servisní činnost jsou určeny v průvodní dokumentaci výrobce a v ostatních vyhláškách a normách týkajících se konkrétních zařízení, viz následující přehled:

 • Normy týkající se hadicových systémů: ČSN EN 671-1 až 3 (38 9201)
 • Normy týkající se nouzového osvětlení: ČSN EN 1838, ČSN EN 50172, ČSN EN 60589-2-22 Svítidla – Část 2-22
 • Normy týkající se dveří: ČSN EN 1634-1 až 3
 • Vyhláška MV č. 202/1999 Sb. stanovující technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • Normy týkající se požárních ucpávek: ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2+A1, ČSN EN 1366-3
 • Normy týkající se kouřových a požárních klapek: ČSN EN 12101-8, ČSN EN 15423, ČSN EN 15650

Termíny kontrol

frekvence kontrol je stanovena platnými právními předpisy a normativními požadavky. Pakliže není v průvodní dokumentaci výrobce daného zařízení nebo požárně bezpečnostním řešení stavby stanoveno jinak, platí následující termíny:

 • Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů 1x ročně, případně po použití nebo poškození přístroje.
 • Periodická kontrola a tlaková zkouška hasicích přístrojů 1x za 3 roky u vodních a pěnových hasicích přístrojů a 1x za 5 let u ostatních druhů hasicích přístrojů.
 • Kontrola provozuschopnosti hydrantových systémů a hydrantů 1x ročně.
 • Tlaková zkouška požárních hadic 1x za 5 let.
 • Tlaková zkouška požárních žebříků a požárního potrubí vždy při uvedení zařízení do provozu, následně se doporučuje provést tlakovou zkoušku 1x za 5 let.
 • Kontrola provozuschopnosti ostatních požárně bezpečnostních zařízení 1x ročně.

Nejčastější výjimku tvoří požární klapky, u kterých je často frekvence kontrol stanovená průvodní dokumentací výrobce kratší než 1x ročně. Kratší intervaly revizí mohou být vyžadovány také u objektů se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, případně v provozech kde hrozí poškození hasicích přístrojů a PBZ z důvodů koroze, prašnosti, atp.

Kompletní výčet revidovaných zařízení

poskytujeme revize a servis následujících požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany:

 • revize hasicích přístrojů
 • údržba a periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 • revize hydrantových systémů a vnějších hydrantů
 • periodické tlakové zkoušky požárních hadic
 • revize požárních nádrží a požárních čerpacích stanic
 • revize požárních žebříků a požárního potrubí
 • tlakové zkoušky požárních žebříků a požárního potrubí
 • revize požárních ucpávek
 • revize požárních dveří, požárních oken a dalších požárních uzávěrů
 • revize větracích mřížek s požární odolností
 • revize požárních klapek, kouřových klapek, požárních stěnových uzávěrů a požárních ventilů
 • revize vybraných zařízení pro odvod tepla a kouře
 • revize nouzového osvětlení

mimo revizní činnost v oblasti požárních ochrany poskytujeme také

 • revize skladových regálů
 • revize přenosných žebříků
 • revize manipulačních vozíků
 • revize schůdků.

Revize a servis hasicích přístrojů

Revize hasicích přístrojů provádíme v místě jejich umístění. Revizní technik po příjezdu do objektu zkontroluje jejich provozuschopnost, opatří hasicí přístroj kontrolním štítkem a zpracuje doklad o kontrole.

V případě, že hasicí přístroj není v provozuschopném stavu nebo je u něj prošlá periodická tlaková zkouška, odveze přístroj po domluvě s objednatelem k provedení opravy, údržby, či k jeho odbornému vyřazení. Po dobu probíhajícího servisu poskytujeme zápůjční hasicí přístroje tak, aby byl dodržen počet hasicích přístrojů v objektu stanovený požárně bezpečnostním řešením stavby.

Servis hasicích přístrojů probíhá kvalifikovanými zaměstnanci v naší vlastní certifikované dílně. Při periodické zkoušce se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Servis i případné opravy jsou prováděny v souladu s normami a průvodní dokumentací výrobce.

Mimo revize a servis hasicích přístrojů se zabýváme také jejich prodejem.

Revize hydrantových systémů a vnějších požárních hydrantů

Do této skupiny spadají revize nástěnných, podzemních a nadzemních hydrantů. Při kontrole provozuschopnosti se kontroluje dosažený tlak hydrantu a také stav zařízení, zdali není poškozeno nebo opotřebeno a nemůže tak dojít ke ztrátě jeho provozuschopnosti. Zrevidovaný hydrant technik označí kontrolním štítkem a vyhotoví doklad o kontrole.

Vedle kontrol provozuschopnosti provádíme také výchozí kontroly hydrantů a tlakové zkoušky požárních hadic. Tlakové zkoušky hadic typu D19 a D25 provádíme i na místě.

Revize požárních ucpávek

Mezi stále častější služby patří revize požárních ucpávek, které brání šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupující instalace. Revize se provádí na základě podmínek a postupů stanovených průvodní dokumentací výrobce. V rámci těchto revizí se kontroluje například celistvost ucpávky, provedené zásahy v instalaci, zdali nedošlo k poškození ucpávky vlivem zatékání vody či úniku média z instalace a je-li správně označená.

Pro správné provedení revize požárních ucpávek je velmi důležitým podkladem požární kniha se soupisem ucpávek a jejich zákres v požárních úsecích, případně požárně bezpečnostní řešení se zákresem požárních úseků. Pouze tak mohou být zkontrolovány všechny ucpávky a ověřeno, zdali uvedená požární odolnost ucpávky odpovídá požadavkům dle požárně bezpečnostního řešení. Bez tohoto podkladu nelze zajistit správnou kontrolu všech ucpávek požárního úseku.

Vedle revizní činnosti nabízíme také provádění pasportizace požárních ucpávek, jejímž výsledkem je vypracování knihy požárních ucpávek spolu se zákresem umístění. Součástí pasportizace požárních ucpávek je i optimalizace jejich kontrol tak, aby byly kontrolovány pouze ucpávky, jež jsou součástí požárních úseků.

V případě neúplnosti, poškození či nevyhovujících technických postupů u ucpávek může naše společnost poskytnout jejich opravu či zhotovení nových ucpávek.

Revize požárních dveří a dalších požárních uzávěrů

Při kontrole požárních dveří se kontroluje především mechanické poškození dveří a zárubně, těsnost a zkřížení dveří v zárubni, zpěňující páska, funkce zavírače, bezvadnost skel a údaje na štítku.

Obdobně jako u požárních ucpávek je i u požárních uzávěrů důležitým podkladem požárně bezpečnostní řešení se zákresem požárních úseků a údaji o požadované požární odolnosti.

Mimo revize požárních dveří se revidují také požární okna, požární větrací mřížky, požární poklopy a půdní schody, kouřotěsné dveře a požární kouřotěsné dveře.

Revize kouřových a požárních klapek

Požární klapky slouží k uzavření vzduchotechnického potrubí proti přístupu kouře a zplodin. Kouřové klapky slouží k usměrnění toku kouře a horkých plynů z nebo uvnitř potrubí. U těchto zařízení se kontroluje zejména funkčnost jejich mechanismu, tj. schopnost uzavření a otevření klapky, dále poškození zařízení či jeho ovládání, stav těsnění a listů klapky a pohotovostní poloha klapky.

Funkční zkouška nouzového osvětlení

Předmětem funkční zkoušky je ověření, že nouzové osvětlení je schopné plnit svojí funkci. Provádí se centrálním odpojením napájení nouzového osvětlení na předepsanou dobu. Kontroluje se, zdali jednotlivá nouzová osvětlení naběhnou na záložní zdroj.

Cenová nabídka

Chcete cenovou kalkulaci našich služeb? Vyplňte náš poptávkový formulář a my Vám obratem zašleme konkrétní cenovou nabídku.