Výkon odborně způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti práce

Dokumentace

Zpracování kompletní dokumentace bezpečnosti práce pro Vaše pracoviště.

Školení zaměstnanců

Proškolíme vaše vedoucí pracovníky, zaměstnance i řidiče.

Prověrka BOZP

Každý rok zkontrolujeme plnění bezpečnosti práce na vašich pracovištích.

Zpracování dokumentace BOZP

Připravíme Vám kompletní dokumentaci bezpečnosti práce. Aktivně sledujeme legislativní změny a všechny změny pohlídáme za Vás.

Součástí dokumentace BOZP jsou následující části:

 • identifikace a hodnocení pracovních rizik
 • návrh na zařazení prací do kategorií
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • systém evidence pracovních úrazů
 • traumatologický plán
 • pokyn pro provádění prověrek BOZP
 • druhy, systém a osnovy školení zaměstnanců z BOZP
 • stanovení odpovědných osob za technická zařízení
 • místní řád skladu
 • dopravní řád
 • místní provozní bezpečnostní předpis
 • seznam a lhůtník kontrol a revizí technických zařízení
 • bezpečnostní pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Školení bezpečnosti práce

Provedeme přímo u Vás školení vašich zaměstnanců v oblasti požární ochrany.

 • základní školení zaměstnanců v BOZP
 • školení zaměstnanců pro práce ve výškách
 • školení řidičů referentů

školení zaměstnanců

Provádí se při nástupu do zaměstnání a při změně pracovního zařazení či druhu práce Školení se opakuje každé 2 roky. U nových zaměstnanců a změn pracovní náplně provádí školení zpravidla vedoucí zaměstnanec.

Školení zaměstnanců probíhá v rozsahu uvedeném v zákoně o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se zejména o seznámení pracovníka:

 • se základními předpisy a povinnostmi v bezpečnosti práce,
 • s pracovním řádem a kolektivní smlouvou,
 • s povinnostmi při vzniku pracovního úrazu,
 • se zásadami poskytnutí první pomoci,
 • s dalšími povinnostmi, které vyplývají z charakteru pracoviště a povahy prováděných činností.

školení vedoucích zaměstnaců

Vedoucí zaměstnanci jsou nad rámec běžného školení seznámeni se zařazením prací, riziky a pravidly na podřízených pracovištích. Dále je seznámen s postupem při mimořádné události – řešení úrazů, jejich vyšetřováním a zaznamenáním.

Provádí se při nástupu do funkce a opakuje se v závislosti na rizicích v provozu.

Prověrky bezpečnosti práce​

Každý zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen organizovat minimálně jednou ročně prověrku bezpečnosti práce na všech svých pracovištích. Naše odborně způsobilé osoby u Vás provedou patřičnou kontrolu a zpracují potřebné výstupy, případně navrhnou nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům.

Zkontrolujeme vedení jednotlivých evidencí, plnění povinností Vašich zaměstnanců, vybavení pracovišť a další požadavky na bezpečnost práce. Díky mnoha letům zkušeností napříč různými odvětvími víme dobře na co se zaměřit.